Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar för Shanta Idrottsförening
fastställda 21.04.2018

Shanta IF ändamål
Shanta IF vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, i vilken barn och ungdom samt bedriva motionsidrott för nämnda målgrupp utvecklas till självständiga människor genom

att via aktivt vuxenstöd skapa förutsättningar för en väl fungerande idrottsförening för alla.       
att till Idrottsförening rekrytera även dem som inte är föreningsengagerade,
att ge möjlighet till allsidig idrottsutövning och motverka tidig specialisering,
att ge ungdomar och vuxna en allsidig idrottsledarutbildning,
att via förbundets olika verksamheter ge demokratisk fostran, kunskap och självkänsla,
att arbeta med jämställd idrott i enlighet med RFs jämställdhetsprogram,
att i samarbete med andra organisationer bjuda ett rikt utbud av olika verksamheter      

som bland annat motverka våld, mobbning, rasism och droger,
att moral, etik och fair play ingår som en naturlig del i verksamheten

att ge möjlighet med fokus allsidig nätverksbygge och stöttande av evenemang


Medlemskap

§1
Medlem intages i föreningen av styrelsen efter personlig anmälan.

§2
Medlem som vill utträda ur föreningenskall anmäla detta till styrelsen.
Medlem som under det senaste året inte betalat medlemsavgiften månadsvis anses ha begärt utträde
ur föreningen. Medlemskapsperiod gäller från 1/8 till 30/6 efter varje säsong.

§3
Medlem kan uteslutas ur föreningen om han/hon motarbetat föreningens verksamhet eller
ändamål eller skadat föreningens intresse. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen sedan
medlemmen fått tillfälle att yttra sig.

§4
Enskild person upptas som medlem i förening efter ansökan.

Ansökan om medlemskap får avslås om det kan antas att sökanden kommer att
motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala
stadgade årsavgifter till föreningen, motarbetat dess verksamhet eller ändamål, eller
uppenbarligenskadat föreningens intressen.

Beslut har rätt att delta i föreningen idrottsliga verksamheter under de former som är
vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte representera föreningen i tävling eller uppvisning utan medgivande av
föreningens styrelse eller, om denna har så bestämt, av sektionsstyrelsen. För deltagande
i tävling eller uppvisning utanför Sverige, gäller de regler som föreningen utfärdat.

Styrelsen

§5
Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet. Det skall arbeta för föreningens bästa i
enlighet med Svenska basketbollförbundets stadgar samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelsen skall särskilt
...... tillse att föreningens regler efterlevs
...... verkställa beslut fattade av årsmötet
...... planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
...... ansvara för och förvalta föreningens tillgångar
...... förbereda årsmötet.

§6
Styrelsen består av ordförande och fyra ledamöter samt två ersättare.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

§7
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst antalet ledamöter så bestämmer.

§8
Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser.

§9
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst
hälften av dem är närvarande. Vid sammanträde skall protokoll föras.
Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§10
Ordförande är föreningens representant utåt och har huvudansvaret för verksamheten.

Verksamhets- och räkenskapsår

§11
Verksamhets- och räkenskapsåret bör omfatta kalenderår (1/1-31/12) i enlighet
förbundets stadgar.
Ange föreningens verksamhets- och räkenskapsår 1/1 -31/12

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte till och med årsmötet följande år.

§12
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senaste 14 dagar före årsmötet. Revisorerna har rätt att ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsförteckning och övriga handlingar, när de så begär. Vid revision skall revisorerna ha tillgång till handlingarna senast en månad före årsmötet.

Sektioner

§ 13
Beslut om bildande och nedläggning av sektion fattas av årsmötet eller av extra möte som
sammankallats för beslut av sådan fråga.

Möten

§14
Årsmöte med föreningen hålls i januari.
Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte.
Kallelse och dagordning för årsmötet anslås minst tre veckor före mötet på föreningens anslagstavla.

§15
Medlem som har betalat sina avgifter till föreningen har rösträtt på möte.

§16
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om årsmötet kallats enligt stadgarna.
3. Fastställande av dagordningen.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val justerare, som tillsammans med ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt val av rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelserna förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
9. Behandling av förslag som inlämnats till styrelsen minst 14 dagar före mötet.
10. Fastställa årsavgiften.
11. Fastställa verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
12. Val av
1. föreningens och styrelsens ordförande,
2. övriga ledamöter i styrelsen,
3. ev. ersättare i styrelsen,
4. två revisorer och en ersättare,
5. valberedning med en sammankallande.
13. Beslut om
1. ev. sektioner och dess ledamöter
14. Ev. övriga frågor.

§17
Styrelsen är skyldig att kalla extra möte, när revisorerna kräver eller när det begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar. Kallelse och dagordning anslås på föreningens anslagstavla senast sju dagar före mötet.
Vid extra möte får endast behandlas ärenden som upptagits i dagordningen.

Beslut, omröstning

§18
Beslut fattas med ja- eller nej - rop eller efter omröstning om så begärs.
Frågor avgörs vid omröstning genom enkel majoritet, dock med undantag enligt §19.
Omröstning sker öppet. Vid val skall stulna sedlar användas om någon begär detta.
Vid omröstning som ej gäller val gäller vid lika röstetal det förslag som ordföranden röstar
på om han/hon är röstberättigad. Annars avgör lotten. Vid lika beslut bekräftas genom klubbslag.

Stadgefrågor mm

§19
Endast årsmötet kan ändra föreningens stadgar eller upplösa föreningen.
I dessa frågor krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster stöder beslutet.

§20
Vid beslut om upplösning av föreningen skall också anges att föreningens tillgångar skall
användas till bestämt ändamål som främjar idrotten.
Beslutet och bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt
revisionsberättelse och balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges Svenska
Basketbollförbundet.

§21
Utöver dessa stadgar gäller RFs stadgar och föreskrifter.

Ord och begrepp

Balansräkning = Sammanställning över tillgångar och skulder.
Bestyrkt = Riktigheten intygad av två personer.
Budget = Beräknade inkomster och utgifter.
Dagordning = Lista över ärenden som tas upp på mötet.
Förvalta = Ha ansvar för.
Justera = Granska och godkänna ex ett protokoll-
Kontinuitet = Sammanhängande- att det finns någon ledamot.
Kvar = från föregående år.
Ledamot = Medlem av ex styrelse.
Majoritet, enkel = Det förslag som får flest röster.
Omröstning = Räkna antalet röster.
Protokoll = Anteckningar förda vid ett möte.
Resultaträkning = Sammanställning över inkomster och utgifter.
Räkenskapsår = Omfattar årets alla 365 dagar.
Röstlängd = Sammanställning över de som får rösta.
Sektion = Avdelning som sköter en viss idrott.
Teckna firma = Rättighet att underteckna avtal och kvittera ut föreningens pengar.
Verksamhetsår = Bör omfatta ett kalenderår, 1/1 - 31/12.

 

 

Uppdaterad: 27 MAJ 2020 05:32
E-post: Adressen Gömd

 

Shanta idrottsförening
Tel: 0739-38 24 08

Bankgirot:5340- 1535
Swish: 123 338 75 03

Org.nr: 802407-3697
RF- nr: 37675-03

Adress: Gärdebyplan 26,
163 74 SPÅNGA

Epost: This is a mailto link
Hemsida: www.shantabasket.comKorpen_gr-n_jpg

 

centrerad_logo_farg_jpg

 

 

Logo_gymnastikf-rbundet

 

Sisu_farg_10x5cm

 

 

 

 Facebook

 

 

 

 

 

Postadress:
Shanta IF - Basket
Box 5053
16305 Spånga

Kontakt:
Tel: 0739382408
E-post: This is a mailto link...

Se all info